Algemene Voorwaarden Tuinmodern

Voorwaarden downloaden

Artikel 1: Definities


In deze voorwaarden worden verstaan onder:

1.1 

Tuinmodern: Tuinmodern is gevestigd te Weert. Adres: Penbalk 4, 6003 BP Weert

1.2

Opdrachtgever: Iedere persoon of instantie die aan Tuinmodern opdracht geeft tot het verrichten van een tuin ontwerp.

1.3

Gebruiker: Tuinmodern, hierna  te noemen, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.4 
Offerte: De aanbieding van Tuinmodern, waarbij zij zich bereidt verklaart een prestatie te verichten en/of een goed en/of dienst te leveren.

1.5

De voorwaarden: De algemene Voorwaarden van Tuinmodern.

1.6

De Tuinontwerpen: De door Tuinmodern vervaardigde tuin ontwerpen in opdracht van de opdrachtgever.

  

Artikel 2: Algemeen


2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tuinmodern en een opdrachtgever waarop Tuinmodern deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tuinmodern, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.

2.4

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3: Overeenkomst/ Offertes/ Tuin ontwerpen


3.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2

Na overleg met de opdrachtgever wordt een offerte opgesteld voor het te leveren tuinontwerp of eventueel andere producten en/of diensten.

3.3

De bij 3.2 genoemde offerte heeft, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 dagen, ingaande vanaf de op de offerte genoemde datum.

3.4

De goedkeuring van de offerte dient schriftelijk te worden bevestigd. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke goedkeuring van de offerte door Tuinmodern is ontvangen.

3.5

Na schriftelijke bevestiging van de offerte is de in de offerte genoemde opdracht, en/of diensten tot stand gekomen, en is hiebij definitief.

3.6

De tuin ontwerpen worden ter beoordeling getoond aan de opdrachtgever. De daaruit voortkomende wijzigingen worden doorgevoerd en aangepast aan het tuin ontwerp.

3.7

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 

Artikel 4: Betalingen


4.1

Na goedkeuring van de offerte genoemde tuinontwerpen worden aan de tuin ontwerpen begonnen zodra tenminste 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag is voldaan. Bij goedkeuring van de offerte wordt al een factuur gestuurd voor dit bedrag. De betalingstermijn van deze factuur gaat in op de dag dat de goedkeuring voor de genoemde tuin ontwerpen door Tuinmodern is ontvangen. 

4.2

Na levering van de tuinontwerpen (concept tuin ontwerp(en), presentatieplan, definitief ontwerp digitaal 2D, matenplan en/of beplantingsplan en/of beregeningsplan en/of verlichtingsplan) ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de resterende 30% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

4.3

Voor de facturen geldt, tenzij anders vermeld, een betalingstermijn van 14 dagen.

4.4

Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is, na een eerste herinnering genoodzaakt over het openstaande  bedrag de geldende wettelijke rente (8%) zoals bedoeld in artikel 6:119 van het BW te voldoen.

4.5

De opdrachtgever dient de facturen van Tuinmodern binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen door storting of overmaking op de door Tuinmodern aangegeven bankrekening. De op het bankafschrift van Tuinmodern aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.

 

 

Artikel 5: Werkzaamheden


 

De werkzaamheden van Tuinmodern omvatten de volgende werkzaamheden:

5.1

Het inventariseren van de wensen en voorkeuren van de opdrachtgever.

5.2

Het opnemen van relevante gegevens, maten, grenzen, en/of aangeleverde bestaande tekeningen en het maken van foto's.

5.3

Het maken van een tuinontwerp, na ondertekening en betaling van 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

5.4

Het maken van een beplantingsplan (optioneel)

 

Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende beplantingslijst. Op deze beplantingslijst staat vermeld, het vak nummer overeenkomstig de overzichtstekening, de wetenschappelijke Latijnse benaming, het aantal, de te gebruiken maat, de pot maat en eventuele overige bijzonderheden. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de standplaats. Op het niet aanslaan van de gewassen of het doodgaan door extreme factoren kan Tuinmodern niet aansprakelijk worden gesteld.

5.5

Het maken van een een beregeningsplan (optioneel)

 

Het beregeningsplan omvat een overzicht van de aan te leggen PVC leidingen. En het aangeven waar de sproeiers dienen worden geplaatst.

5.6

Het maken van een verlichtingsplan (optioneel)

 

Het verlichtingsplan omvat een overzicht van de aan te leggen electrokabels en de lichtpunten zoals bv. lichtspots.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


6.1

Wijzigingen in de tuin ontwerpen mogen alleen uitgevoerd worden door Tuinmodern zelf, of eventueel door derden, maar in dat laatste geval alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinmodern.

6.2

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zake te verpanden noch op enig andere wijze te bezwaren.

6.3

De opdrachtgever of derden hebben niet het recht de tuinontwerpen of onderdelen hiervan te gebruiken voor andere doeleinden, dan waarvoor in de offerte of in andere correspondentie genoemde doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door tuinmodern. Tuinmodern behoudt zich het auteursrecht voor op de tuin ontwerpen, tekeningen of onderdelen daarvan.

6.4

Tuinmodern behoudt zich het auteursrecht voor op bij de offerte verstrekte tuin ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van Tuinmodern en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopiëerd, aan derden getoond of op andere wijzen worden gebruikt.

 

 

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid


7.1

Tuinmodern garandeert de deugelijkheid van de door Tuinmodern in opdracht van de opdrachgever vervaardigde geleverde diensten.

7.2

Eventueel blijkende gebreken aan het geleverde, verplicht Tuinmodern uitsluitend tot gratis vervanging van het geleverde.

7.3

Artikel 5.2 geldt alleen als gebreken niet zichtbaar waren bij goedkeuring van het tuin ontwerp zoals genoemd in artikel 2.5

 

 

Artikel 8: Slotbepaling


8.1

Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is Nederlands Recht van toepassing.

8.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen en levering evenals uit overeenkomsten van werk of van koop/ verkoop, zijn onderworpen aan beslissingen van de bevoegde rechter.